6 λεπτά ανάγνωσης
Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποτελεί την εθνική συνομοσπονδία  των συλλόγων ασθενών της χώρας από ένα ευρύτατο φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019, ωστόσο συνιστά το αποτέλεσμα μίας επταετούς στενής συνεργασίας των μελών της και των στελεχών τους.


Το όραμα μας

Υγεία για όλους

 • Με εφαρμογή πολιτικών που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση
 • Με δίκαιη και αποδοτική κατανομή και χρήση των πεπερασμένων πόρων
 • Με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πρόληψη
 • Με σχεδιασμό και υλοποίηση μίας μακρόπνοης στρατηγικής
 • Με αξιολόγηση των πολιτικών, των υπηρεσιών, των υποδομών και των παρόχων


Οι αρχές μας

 • Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
 • Συμμετοχικότητα, δημοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών.
 • Κάθε μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας διατηρεί την αυτοτέλειά του.


Οι στόχοι μας

 • Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενεργειών των σωματείων ασθενών, με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την προαγωγή της υγείας σώματος και νου και της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και η διασφάλιση παιδαγωγικής και κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευάλωτες ομάδες ασθενών.
 • Ο διάλογος με την Πολιτεία και η ενεργός συμμετοχή των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό των πολιτικών υγείας και την αξιολόγηση της εφαρμογής τους.
 • Η διάχυση υπεύθυνης πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και η προαγωγή του δημόσιου διαλόγου, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ασθενών και τις προτεινόμενες λύσεις.
 • Η συνεργασία και ο διάλογος με κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους που ασχολούνται με την πολιτική υγείας, όπως πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες κ.λπ., καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.
 • Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση στελεχών των συλλόγων ασθενών.
 • Η διενέργεια επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων.
 • Η δικτύωση και συνεργασία του σωματείου με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.


Εντοπίζουμε την ανάγκη

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι εκπρόσωποι των ασθενών δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη χάραξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των πολιτικών υγείας.


ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΦΩΝΗΣ

Οι σύλλογοι ασθενών δεν είχαν μέχρι τώρα μία ενιαία φωνή σε ζητήματα που διατρέχουν οριζόντια το σύστημα υγείας και αφορούν όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες.


ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πολλοί μικροί σύλλογοι δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία κοινή πλατφόρμα μέσα από την οποία θα ακουστεί η φωνή τους και θα ενδυναμωθούν.


ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες νόσους και σπάνια αφορούσαν ευρύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας.


Κάνουμε τη διαφορά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Πάνω από 40 σωματεία ασθενών από όλη την Ελλάδα ως ιδρυτικά μέλη.


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα μέλη μας καλύπτουν όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών με προσδιοριορισμένη κατανομή θέσεων στο Δ.Σ.


ΣΥΝΘΕΣΗ

Ακολουθούμε εσωτερικές διαδικασίες διαβούλευσης


ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΙΑΙΑ ΦΩΝΗ

Λαμβάνουμε αποφάσεις με ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων


ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται κάθε έτος και δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση για πάνω από 2 χρόνια εντός τετραετίας.


ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δίνουμε έμφαση στην έρευνα και τεκμηρίωση ως τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσουμε τις προτεινόμενες πολιτικές.


ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε μία πρωτοβουλία πολιτών που ανατροφοδοτεί τη σχέση της με την κοινωνία και αλληλεπιδρά μαζί της.


ΦΑΡΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Προτεραιότητά μας η ενδυνάμωση του κινήματος των ασθενών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπροσώπων του.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εξωστρέφεια βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας μας μέσα από περιφερειακές και διεθνείς συμμαχίες και συνεργασίες.