1 λεπτά ανάγνωσης
Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με Covid από 10 Ιανουαρίου

Σύστημα Τηλεσυμβουλευτικής θα διατίθενται  πλέον για ασθενείς με COVID-19 από τις 10 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένες ειδικότητες θα παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση σε ασθενείς σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής σε ασθενείς με COVID-19 θα στηρίζουν τους ασθενείς σύμφωνα  με απόφαση Γ.Π.οικ.80610/2021 σχετικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π.. Το σύστημα υλοποιείται  από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η επικοινωνία ιατρού και ασθενούς θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τη χρήση υπολογιστή, tablet ή smartphone. Πλέον είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών με COVID-19. 

Σημειώνεται ότι είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα ασφάλειας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (GDPR).Επιδίωξη αποτελεί οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, κατά τις προδιαγραφές του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με COVID-19, να  προσφέρουν υπηρεσίες προκειμένου να είναι υπό παρακολούθηση η υγεία τους και να ενημερώνονται σωστά. Αξίζει να σημειωθεί πως  το σύστημα θα λειτουργεί παράλληλα με άλλα υποσυστήματα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), όπως το «Σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού eRDV» και η «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και «Επίσκεψης του Συστήματος ΠΦΥ». Προσδοκία είναι η ιατρική υποστήριξη και η βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πρόσβαση στο σύστημα τηλεσυμβουλευτικής θα έχουν όσοι είναι καταγεγραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για παρακολούθηση κατ’ οίκον. Η παρακολούθηση θα αφορά χρονικό διάστημα 14 ημερών, με αφετηρία από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR).

Οι γιατροί σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα προέρχονται από  δημόσιες δομές ΠΦΥ και είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, οι συμμετέχοντες ιατροί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και να έχουν αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των παραπάνω ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού eRDV επιλέγοντας για κάθε διαθέσιμη χρονοθυρίδα (time slot) το ραντεβού («τηλεδιάσκεψη»).

Απαιτείται:

α. Ο ιατρός να έχει κατάλληλο τερματικό σταθμό (επιτραπέζιος υπολογιστής, Laptop, Tablet, Smartphone ή άλλο ισοδύναμο) με ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνο και διασύνδεση στο διαδίκτυο,

β. να έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ,

γ. να είναι σε ήσυχο και απομονωμένο χώρο (πχ το εξεταστήριο της δομής ΠΦΥ όπου εργάζεται) ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και το ιατρικό απόρρητο της ιατρικής επίσκεψης εξ αποστάσεως,

δ. η διάρκεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής ορίζεται κατ’ ελάχιστο χρονικό όριο σε 10 λεπτά. 

Θα πρέπει να ακολουθεί το ιατρικό πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί για ασθενείς COVID-19, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της ιατρικής πράξης. 

Οι συνεδρίες δύνανται να ορίζονται ανά δεκαπέντε (15) λεπτά. Συνεδρία τηλεσυμβουλευτικής δεν εφαρμόζεται σε επείγον περιστατικό που χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης,

ε. ο ασθενής να έχει αποδεχθεί την τηλεσυνεδρία με βάση την αίτηση του μέσω του συστήματος e-RDV.

Η διαδικασία για τον πολίτη:

  1. Αίτημα υποβάλλεται για διενέργεια συνεδρίας μέσω του τίτλου «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με Covid 19» μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους πολίτες gov.gr και με χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet ή με χρήση των προσωπικών του κωδικών στο σύστημα της ΠΦΥ. Ο πολίτης δρομολογείται αυτόματα στην αρχική οθόνη του «Συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού e RDV». Απαιτείται ο ΑΜΚΑ και γίνεται κλήση κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας του «Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid 19», μέσω της οποίας λαμβάνεται η πληροφορία περί του δικαιώματος του πολίτη να κάνει χρήση της υπηρεσίας της τηλεσυμβουλευτικής, ως ανωτέρω ορίσθηκε, ή όχι. Στην περίπτωση θετικής απάντησης εμφανίζεται η επιλογή «Νέο ραντεβού Covid 19» για την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού για «τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19». Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη, εμφανίζονται στη οθόνη για επιβεβαίωση από τον πολίτη, άλλως καλείται ο πολίτης να εισάγει στοιχεία επικοινωνίας μέσω ειδικής φόρμας της εφαρμογής.
  1. Στη φόρμα αναζήτησης Ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19», γίνεται αναζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού με ένα ή περισσότερα κριτήρια, όπως ημεροχρονολογία, Νομό, πόλη, φορέα (ιατροί Δημόσιων δομών ΠΦΥ, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί), ειδικότητα, συγκεκριμένος ιατρός. Από τα διαθέσιμα ραντεβού είναι δυνατή η επιλογή επιθυμητού ραντεβού και καταχωρείται. Κατά την καταχώριση γίνεται κλήση από το σύστημα του e-RDV κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας της «Πλατφόρμας Τηλεδιάσκεψης», μέσω της οποίας αποστέλλονται οι πληροφορίες του ασθενή, του ιατρού και του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική. Με την επιτυχή αποστολή των παραπάνω στοιχείων, γίνεται αποστολή από την «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης, το οποίο αποθηκεύεται στο Σύστημα e-RDV μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα του ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» και εμφανίζεται στην καρτέλα του πολίτη «Τα ραντεβού μου».
  1. Με την ορθή καταχώριση του ραντεβού, ο ασθενής λαμβάνει μήνυμα μέσω SMS ή/και email, το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα του ραντεβού, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) για την Τηλεδιάσκεψη. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού, στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλονται τα νέα δεδομένα και επαναλαμβάνεται η άνω διαδικασία.
  1. Η επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική γίνεται στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» και εφόσον η διάρκεια της ηλεκτρονικής τηλε-συνεδρίας είναι αυτή που ανωτέρω καθορίζεται (δέκα λεπτά), η οποία διάρκεια δύναται να ορίζεται και παραμετρικά, θα αποστέλλεται ως επιτυχημένη ηλεκτρονική συνεδρία στο Σύστημα του e-RDV.

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.