1 λεπτά ανάγνωσης
Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων των πληγέντων της νόσου COVID-19

Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

 Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορονοϊού SARS-COV-2. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr),  εντός προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδικαίως την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου, για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Το ΦΕΚ: A’ 148/31.07.2020

Πηγή: https://covid19.gov.gr/