1 λεπτά ανάγνωσης
Οδηγίες για την καταχώρηση εμβολιασμών από χώρες του εξωτερικού

Οι Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, δύναται πλέον να προγραμματίζουν το ραντεβού τους για την αναμνηστική δόση σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, μετά από την καταχώρηση του εμβολιασμού που έγινε στο εξωτερικό, εφόσoν ο εμβολιασμός τους έχει πραγματοποιηθεί  με εμβόλιο αναγνωρισμένο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών (Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Johnson&Johnson/Janssen) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη ιστοσελίδα για πληροφορίες, προκειμένου να μπορέσουν να εκδώσουν το πιστοποιητικό τους.

Προϋποθέσεις για την καταχώρηση του εμβολιασμού στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού Κατηγορία 

1. Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code) 

• Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού 

• Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης Κατηγορία 

2. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη) Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα: 

1. Όνομα 

2. Επώνυμο 

3. Ημερομηνία γέννησης 

4. Στοχευόμενη νόσος 

5. Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό 

6. Το σκεύασμα του εμβολίου 

7. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου 

8. Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση) 

9. Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από 1 ως 9, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης  

Πηγή: emvolio.gov.gr